S-sense Massage   •   Margareta van Kuyclaan 1   •   5706 MD Helmond   •   E info@s-sense.nl   •   M 06 - 230 86 158

Algemene   voorwaarden   voor   cursussen

 

Artikel 1 Toepasselijkheid

1. Elke rechtsbetrekking tussen massagepraktijk S-sense Massage, hierna te noemen ‘S-sense’, en de aan één van de cursussen en/of  workshops, hierna te noemen ‘Cursussen’, die door S-sense worden georganiseerd, deelnemende persoon en/of vertegenwoordiger van deze persoon, hierna te noemen ‘Deelnemer’, wordt uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden.


2. De toepasselijkheid van door Deelnemer gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.


3. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.Artikel 2 Inschrijvingen

1. Inschrijving voor de Cursussen geschiedt per inschrijving via de website van S-sense, en geschiedt op volgorde van binnenkomst. Een overeenkomst komt tot stand en is definitief door de schriftelijke bevestiging van de inschrijving door S-sense aan Deelnemer. Deze bevestiging kan per post of per e-mail plaatsvinden.


2. Deelnemer is na inschrijving verplicht de volledige kosten voor deelname aan de Cursus te voldoen.


3. Na ontvangst van de aanbetaling zoals vermeld in de schriftelijke bevestiging als bedoeld onder 1 is de Deelnemer van een plaats verzekerd.


4. Prijzen zijn vermeld in Euro’s en inclusief de wettelijke BTW, tenzij anders aangegeven.


5. Inschrijving voor een Cursus impliceert automatisch en onmiddellijk, dat Deelnemer verklaart lichamelijk en psychisch gezond te zijn en dat Deelnemer zelf volledige verantwoording draagt voor de gevolgen voor het eigen lichaam en de eigen gezondheid.Artikel 3 Uitvoering van de overeenkomst

1. S-sense zal zich te allen tijde inspannen de Cursussen naar beste kunnen uit te voeren. S-sense is nimmer aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat deelnemer beoogde.


2. Deelnemer draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan S-sense aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Deelnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Cursus, tijdig aan S-sense worden verstrekt.


3. S-sense is gerechtigd bij de uitvoering van de Cursussen derden in te schakelen. Bij de selectie van derden zal S-sense de nodige zorgvuldigheid in acht nemen.


4. Alle kennis/handelingen die in het kader van de Cursus worden aangeboden door S-sense zijn uitdrukkelijk geen medische behandelingen. Deze kennis/handelingen dienen ter rust en ontspanning. Deelname aan de Cursus is geheel op eigen risico.Artikel 4 Wijziging & Annulering door S-sense

1. In het geval van onvoorziene omstandigheden heeft S-sense te allen tijde de mogelijkheid de Cursus te onderbreken, verplaatsen en/of annuleren. Van onvoorziene omstandigheden zoals in dit lid bedoeld is onder meer sprake in geval van onvoldoende inschrijvingen voor een Cursus, ziekte van een


2. docent en omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot personen en/of materialen welke voor een behoorlijke uitvoering door S-sense noodzakelijk zijn.


3. S-sense behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de data en locatie van de Cursussen. Deelnemer zal hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gebracht. Deelnemer heeft vervolgens het recht de Cursus kosteloos te annuleren. Het reeds door Deelnemer betaalde bedrag voor de Cursus wordt in dat geval door S-sense aan Deelnemer gerestitueerd.Artikel 6 Wijziging & Annulering door Deelnemer

1. Na inschrijving voor een Cursus bestaat er een bedenktermijn van 7 dagen. Binnen deze 7 dagen kun je de inschrijving kosteloos annuleren. Bij inschrijving binnen 10 dagen voor aanvang van de Cursus vervalt deze bedenktijd van 7 dagen.


2. Annulering is uitsluitend schriftelijk mogelijk. Annulering van de inschrijving is kosteloos tot vier weken voor aanvang van de Cursus. Bij annulering vanaf vier weken voor aanvang van de Cursus worden de volgende bedragen in rekening gebracht; 4 tot 2 weken voor de aanvang van de Cursus: 50% van de


3. Cursuskosten; vanaf 2 weken voor aanvang van de eerste cursusdag: 100% van de Cursuskosten.


4. In geval van (tussentijdse) annulering van de Cursus heeft Deelnemer nimmer recht op (gedeeltelijke) restitutie van de Cursuskosten. In bijzondere gevallen (onvoorziene omstandigheden uitsluitend ter beoordeling aan S-sense) bestaat de mogelijkheid de Cursus in overleg te volgen op een ander tijdstip en/of andere locatie.Artikel 7 Betaling

1. Binnen 7 dagen na inschrijving voor een Cursus dient het inschrijfgeld ad 50 euro te worden voldaan. Het inschrijfgeld wordt na annulering niet gerestitueerd. Uitzondering hierop is annulering binnen de 7 dagen bedenktijd zoals vermeld in artikel 6.1.


2. Indien volledig betaling zoals omschreven in lid 1 van dit artikel, niet tijdig is ontvangen dan behoudt S-sense het recht deelname te weigeren totdat de volledige Cursuskosten zijn voldaan. In geval van niet tijdige betaling is S-sense te allen tijde gerechtigd een andere deelnemer ter vervanging toe te laten. Is dit het geval, dan vervalt hiermee het recht tot toegang voor Deelnemer.


3. De Cursus voorziet in een of meerdere dagdelen, exclusief verblijfskosten.Artikel 8 Aansprakelijkheid

1. S-sense is niet aansprakelijkheid voor verlies, diefstal of beschadigingen van persoonlijke eigendommen of meegebrachte materialen van Deelnemer gedurende de Cursussen.


2. Behoudens ingeval van opzet of grove schuld aan de zijde van S-sense, is S-sense op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen voor enig lichamelijk of geestelijk letsel dat Deelnemer overkomt tijdens of als gevolg van deelname aan de Cursus, een en ander in overeenstemming met artikel 2, lid 5


3. S-sense is niet aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is door of verband houdt met informatie op de website, informatie in de ter beschikking gestelde materialen of de wijziging of annulering van de Cursus door S-sense.


4. Deelnemer vrijwaart S-sense voor eventuele aanspraken van derden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot, mededeelnemers.


5. S-sense is op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen voor het beroepsmatig


6. toepassen/uitvoeren van kennis/handelingen door Deelnemers, tijdens of na de Cursus, zoals opgedaan tijdens de Cursus.


7. Aansprakelijkheid van S-sense voor indirecte schade, waaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde winst, en schade door bedrijfsstagnatie is te allen tijde uitgesloten.


8. Iedere eventuele aansprakelijkheid van S-sense uit hoofde van een gebeurtenis – daaronder begrepen een nalaten - die tot aansprakelijkheid leidt, is beperkt tot de Cursuskosten van de Cursus waarmee de schade een verband heeft.


9. De aansprakelijkheid van S-sense is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat uit hoofde van een eventueel afgesloten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van S-sense in het betreffende geval zal worden uitgekeerd.Artikel 9 Intellectuele Eigendomsrechten

1. De intellectuele eigendomsrechten op de door S-sense aan Deelnemer ter beschikking gestelde materialen en de website van S-sense berust bij S-sense. Het is Deelnemer nadrukkelijk niet toegestaan het materiaal en/of de verstrekte documentatie en/of informatie van de website te verveelvoudigen, openbaar te maken of ter beschikking te stellen aan derden zonder


2. voorafgaande schriftelijke toestemming van S-sense.


3. S-sense behoudt zich het recht voor tot het maken beeld- en/of geluidopnamen tijdens Cursussen en deze te gebruiken voor eigen opleidings- en promotieactiviteiten. Tevens behoudt S-sense zich het recht voor de door uitvoering toegenomen kennis te gebruiken in haar praktijk.


4. Het maken van beeld- en/of geluidopnamen tijdens een Cursus door Deelnemer is uitdrukkelijk verboden.Artikel 10 Geheimhouding

1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit nadrukkelijk door een der partijen is gemeld of indien dit voortvloeit uit de aard van de informatie.


2. Bij inschrijving voor een Cursus worden de persoonsgegevens van Deelnemer gebruikt bij het samenstellen van een deelnemerslijst. Deze persoonlijke gegevens, inclusief e-mail adres, worden slechts verwerkt om de overeenkomst te kunnen uitvoeren en gestand te kunnen doen en om Deelnemer op de hoogte te stellen omtrent toekomstige activiteiten van S-sense.Artikel 11 Bijzondere bepalingen

1. S-sense behoudt zich het recht voor Deelnemers die door hun gedrag of anderszins het normale verloop van de Cursussen belemmeren of bemoeilijken, gelet op het belang van de overige deelnemers, van verdere deelneming aan de desbetreffende Cursus en/of toekomstige Cursussen uit te sluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot betaling van de verplichte Cursuskosten onverlet.


2. Om een goede teambuilding en Cursus te waarborgen verklaart Deelnemer, door inschrijving voor een Cursus dat het nimmer de intentie is mededeelnemers op enige wijze aansprakelijk te stellen. Indien dit onverhoopt toch het geval zal zijn dan behoudt S-sense zich nadrukkelijk het recht voor zoals omschreven in lid 1 van dit artikel.Artikel 12 Klachtenregeling

1. S-sense beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt een klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.


2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij S-sense tijdig nadat Deelnemer de gebreken heeft geconstateerd of heeft kunnen constateren. Klagen binnen twee maanden na genoemd moment is in elk geval tijdig. Niet tijdig indienen van een klacht kan tot gevolg hebben dat Afnemer zijn of haar rechten terzake verliest.


3. S-sense zal ingediende klachten zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst, behandelen en beantwoorden. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door S-sense binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst van een indicatie wanneer Deelnemer een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.


4. Indien Deelnemer het niet eens is met de afhandeling van de klacht ofwel van mening is dat het niet mogelijk is met S-sense tot een oplossing van de klacht te komen, dan heeft Deelnemer de mogelijkheid zich te wenden tot de klachtencommissie. De procedure is beschreven in de klachtenprocedure.Artikel 13 Toepasselijk recht & Geschillen

1. Op de rechtsverhouding tussen Deelnemer en S-sense is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen zullen in principe worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin S-sense is gevestigd.